Scouting

Scouting är en världsomfattande hobby,det finns över 30 miljoner scouter i 161 länder runt om i världen. I Finland är vi ca 70 000 scouter varav 5000 scoutar på svenska i 70 olika kårer inom FiSSc (Finlands Svenska Scouter). Programmet betonar vikten av att göra själv. Även de yngsta scouterna deltar: scoutingens grundidé är att ge ansvar åt de unga. Till scouting hör äventyr och upplevelser, som utvecklar tilliten till den egna förmågan. I gruppen lär sig scouten å andra sidan att alla inte behöver kunna allting och att den fullkomliga scouten inte existerar. Fribytarna är en svenskspråkig sjöscoutkår i Borgå med ca 90 medlemmar. Vi har många olika evenemang och kåren är väldigt aktiv.

I Fribytarnas verksamhet deltar sex olika åldersgrupper; vargungar, äventyrsscouter, spejarscouter, explorerscouter, roverscouter och ledare.
Vargungarna går på åk 1-2, deras grupp kallas flock och leds av en vuxen eller minst 17 årig akela. Flockmöte hålls varje vecka och då lär sig vargungarna nya spännande saker och leker. Ibland åker vargungarna på utfärder, förläggningar och läger.

Äventyrsscouterna går på åk 3-4, deras grupp kallas lag och leds av en kapten. Laget har möte varje vecka. Äventyrsscouter är mycket ute och åker på hajker, seglatser och förläggningar. På möten och utfärder lär sig äventyrsscouterna nyttiga färdigheter och provar på hur man gör olika saker.

Spejarscouterna går på åk 5-7, deras grupp kallas patrull och leds av en patrulledare som är explorerscout. Patrullen samlas till möte varje vecka. Varje termin gör patrullen aktiviteter som anknyter till ett visst tema. Under året ordnas flera evenemang för spejarscouter, som hajker, förläggningar och seglatser där patrullen får testa på de nya färdigheterna i praktiken.

Explorerscouterna går på åk 8-1:a året i 2:a stadiet, deras grupp kallas elit-patrullen och leds av en vuxen lots. Elit-patrullen samlas vid behov, de som fungerar som patrulledare för en spejar-patrull samlas en gång i månaden för att gå igenom kommande program. Explorerscouter kan också fungera som vice akela eller kapten.

Roverscouterna är 17-22 år gamla och har oftast ett ledaruppdrag i kåren, men också eget program.  Roverscouterna och ledarna fungerar som ledare för de yngre åldersgrupperna och stöder och handleder explorerscouter i deras ledaruppdrag. De samlas till ”Tisdagsmötet” varje vecka, som administrerar kårens verksamhet. Ledare kan också ha ett ledaruppdrag i regionen eller förbundet.

Medlemsregistret Kuksa

Under 2014 har Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister där alla scouter i Finland och deras målsmän finns inskrivna. För oss är det ytterst viktigt att kontaktuppgifterna är rätt i registret. Via medlemsregistret sköts bl.a. anmälningar till både kårens och förbundets evenemang.

Både scouter och föräldrar kan registrera sig och logga in till registret, för detta krävs att en e-post adress är sparad i registret. Eftersom yngre medlemmar sällan har en egen e-post så räknar vi med att det är föräldrarna som sköter om barnens uppgifter så långt som möjligt.

Då ett barn och målsman skrivs in i registret skickas det ett automatiskt e-post meddelande till målsmannens e-post adress. Meddelandet innehåller en länk och ett ”förmyndarnummer”. Med nummret och e-post adressen kan man registrera sig som användare i registret Kuksa (https://kuksa.partio.fi).

Om ni är osäkra hur ni ska gå tillväga eller vilken e-post adress ni har i registret, vänligen sänd med det snaraste ett e-post till fribytarna@gmail.com från den e-post adress som ni vill att vi ska skriva in i registret. Vänligen notera att e-post adressen är personlig, och kan endast skrivas in för en person i registret. Barnet och målsmannen kan alltså inte ha samma e-post adress inskrivet i registret. Det är inte obligatoriskt för barnet att ha en egen e-post.

Vänligen notera att registret fortsättningsvis aktivt utvecklas och det kan finnas brister bl.a. i översättningarna till svenska, förbättringar kommer hela tiden!

Läs också väldigt gärna dokumentet Till scoutens förälder som innehåller viktig info angående scouting i Fribytarna.